חיפוש

מבצע כפל נקודות בובי בראון מוגבל בזמן

כללי:
חברת אלקליל בע"מ המשווקת בישראל את מוצרי המותג בובי בראון (שתכונה להלן: "החברה" ו/או "בובי בראון") יוצאת במבצע חדש (להלן: "המבצע"). המבצע יתקיים אך ורק בחנויות הפיזיות של המותג ולא בכל נקודת מכירה אחרת (לא ברשתות הפארמה, לא ברכישות אונליין, לא בדיוטי פרי ולא בכל מקום אחר). ההשתתפות במבצע מותנית בחברות במועדון הנאמנות של בובי בראון.

1. תנאי המבצע
1.1 המבצע יחל בתאריך19.6.18  ויסתיים ביום 30.6.18 (להלן: "תקופת המבצע").
1.2 במהלך כל תקופת המבצע כל לקוחה הרוכשת מוצר ממוצרי המותג בובי בראון ("הלקוחה"), תהיה זכאית לכפל נקודות, קרי - _2_ נקודות עבור כל 1₪ רכישה בפועל.
1.3 אין כפל מבצעים. המבצע לא יחול על כל מוצר הנרכש בהנחה או במסגרת מבצע אחר.
1.4 כל יתר תנאי תקנון מועדון הנאמנות של בובי בראון ימשיכו לחול בכל הקשור לנקודות הנצברות במבצע, לרבות - יתרות רכישה שזוכו לחשבון הלקוחה ונקודות שנצברו לזכותה יבוטלו במקרה של החזרת המוצר לחנות או אם הושגו באמצעות תרמית או פעולה אחרת המפירה את התנאים האלה. מכירה, סחר חליפין, העברה או המחאה של נקודות, תגמולים או הטבות המוצעים בתוכנית זו אסורה בהחלט.

2. הגבלת אחריות / שונות
2.1 ההשתתפות במבצע על ידי הלקוחה הנה על אחריותה הבלעדי. הלקוחה מאשרת בהשתתפותה את הסכמתה לתנאי תקנון זה.
2.2 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולמימושו.
2.3 כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את הלקוחה ו/או מי מטעמה בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
2.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.5 הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטלות כל מצג או הבטחה שניתנו ללקוחה בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדי החברה, נציגיה או מי מטעמה. תקנון זה גובר על כל הוראה, תנאי או כלל המופיעים במקום אחר, לרבות אתר החברה, ו/או שנאמרו בע"פ.
2.6 למרות האמור בתנאי תקנון זה החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים המבצע, לשנות את תנאיה, תוכנה, נהליה, מועדים לפיה, או לבטל לחלוטין את המבצע, לרבות ומבלי למעט במקרה בו יתברר כי חלה לדעת החברה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה כלשהי אשר יש בה כדי למנוע, לפגוע ו/או להפריע באופן מלא או חלקי ו/או כדי למנוע מהחברה לקיים את המבצע, וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד ללקוחה ו/או לכל מי מטעמה כל טענה ו/או זכות כלפי החברה בגין קבלה או אי קבלת החלטות מעין אלה.
2.7 החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של לקוחה כלשהי במבצע.
2.8 ההשתתפות במבצע הינה על אחריות הלקוחה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם ביצוע המבצע, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף (לרבות כל עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, כבוד, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש ,אשר יגרמו ללקוחה ו/או לכל מי מטעמה.
2.9 הלקוחה מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוחה בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
2.10 תקנון זה מצוי במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 4 (מגדלי אור, בניין B), באתר BOBBIBROWN.CO.IL ובחנויות המותג וכל משתתף ו/או המעוניינת להשתתף, רשאית לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 4 ימי עסקים, באמצעות מספר הפקס: 03-6445821. על ההודעה להיות מופנית למחלקת שירות לקוחות בחברה ולציין את: מועד העיון המבוקש, שם המבקשת וכן פרטי הטלפון והכתובת להתקשרות עמה.
2.11 בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה יחיד  לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו/או רבים.
2.12 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון אלו ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א.
2.13 במידה והוראה מהוראות תקנון מבצע זה, תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי תצומצם ההוראה לרמה המרבית המותרת על פי הדין וכן לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.